Algemene actievoorwaarden winactie waardebon Sportcentrum Dordrecht op Facebook

Gepubliceerd door Sportgala Papendrecht op

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Stichting Sportgala Papendrecht (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde “winactie waardebon Sportcentrum Dordrecht” (verder te noemen: de ‘Actie’).
 2. Deze actie heeft als doel 1 waardebon te vergeven aan fans van Stichting Sportgala Papendrecht op Facebook (verder te noemen: ‘de Prijs’). Fans kunnen deelnemen door een sportfoto te sturen via de Facebookpagina.

Per persoon mag met maximaal 1 foto worden deelgenomen. In totaal worden 10 personen geselecteerd met de leukste of meest originele foto. De winnaar wordt gekozen door het bestuur van Stichting Sportgala Papendrecht.

 1. Deze Actie loopt van woensdag 19 oktober tot en met zondag 31 december 2016.
 2. Stichting Sportgala Papendrecht behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
 3. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

 

II. Deelname

 

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor bestuursleden van Stichting Sportgala Papendrecht.
 3. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan veertien jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Stichting Sportgala Papendrecht en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 5. Door deelname aan de Actie verlenen de deelnemers toestemming aan Stichting Sportgala Papendrecht om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 6. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Stichting Sportgala Papendrecht (door Stichting Sportgala Papendrecht te ‘liken’ op Facebook).
 7. Deelnemer aan de Actie is een ieder die via de Facebookpagina van Stichting Sportgala Papendrecht een sportfoto instuurt met een leuke tekst erbij.
 8. De uiterste aanmeldingsdatum is zondag 31 december 2016.
 9. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Stichting Sportgala Papendrecht overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 10. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 11. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

 

III. Prijzen

 

 1. In totaal is er één te winnen prijs. Deze waardebon is geldig bij de vestiging van Sportcentrum Dordrecht te Dordrecht.
 2. Sportcentrum Dordrecht heeft op geen enkele wijze toestemming gegeven voor de promotieactie, Zij zijn hier dus niet aansprakelijk voor deze Actie.
 3. Het bestuur van Stichting Sportgala Papendrecht selecteert na afloop van de Actie uit alle inzendingen de leukste of meest originele sportfoto. 16 januari 2017 wordt op onze Facebookpagina de top10 bekend gemaakt. Op 15 februari (tijdens het sportgala Papendrecht) wordt de winnaar bekend gemaakt.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 6. De waardebon wordt direct aan de winnaar overhandigd. Het is dus van noodzaak dat de winnaar aanwezig is. Er mag geen vervanger de prijs komen ophalen.
 7. Als de winnaar niet aanwezig is, gaat de prijs automatisch naar de volgende op de ranglijst.

 

IV.Aansprakelijkheid

 1. Stichting Sportgala Papendrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 2. Stichting Sportgala Papendrecht, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. Stichting Sportgala Papendrecht is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Stichting Sportgala Papendrecht verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

 

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@sportgala-papendrecht.nl.
 2. Op deze winactie waardebon Sportcentrum Dordrecht is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Papendrecht, zaterdag 15 oktober 2016.

Categorieën: nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *